Copyright

Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.herdertjes.be en alle onderliggende pagina's) aantreft berusten bij herdertjes. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door het herdertjes of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de documenten niet veranderd worden, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: " Copyright herdertjes. All rights reserved.", mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijn de teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

 

Disclaimer

1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;

2. Herdertjes draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is Herdertjes niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;

3. Herdertjes staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;

4. Herdertjes is niet aansprakelijkheid voor schade:

a. Toegebracht door de website
b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpaginas van) de website te kunnen raadplegen. Ook is Herdertjes gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;

5. Herdertjes behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;

6. Herdertjes behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beindigen. Ook is Herdertjes niet
aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beindigen van de website;

7. Herdertjes isniet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;

8.Herdertjes behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;

9. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen

10. De gebruiker vrijwaart Herdertjes van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.